Privacy statement

Twiglers Privacy Statement versie 04-06-2018

 

Wij willen dat jij de beste sollicitatie ervaring krijgt en dat jouw sollicitatie zo goed mogelijk door ons en onze klanten / jouw toekomstige werkgever te verwerken is. Wij helpen jou hiermee om in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat jij gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Diensten”). Om dit te kunnen doen verzamelen wij informatie via jou en derde partijen. Wij gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. In dit geval is dat omdat we logischerwijs jouw gegevens nodig hebben om jouw sollicitatie te kunnen doorsturen naar onze klanten.

Wij hebben dit privacybeleid geschreven om jou uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en welke keuzes jij hebt. Omdat wij een bedrijf zijn dat op het internet actief is, kan een deel van de informatie wat technisch zijn. Wij doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid zijn altijd welkom. Op de pagina Twiglers.nl/jouw-privacy staat in het kort ook uitgelegd hoe wij met jouw privacy omgaan.

 

1. Wanneer je ons de informatie geeft of toestemming geeft om die te verkrijgen
Als jij een jobalert aanmaakt / een account aanmaakt op Twiglers, geef jij ons vrijwillig bepaalde informatie. Het gaat hierbij om jouw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer. Als jij solliciteert op Twiglers, verzamelen wij sollicitatie informatie (motivatie en jouw CV mits van toepassing), contactinformatie (naam, telefoonnummer en emailadres) en informatie over op welke vacature je hebt gesolliciteerd.

 

2. We verzamelen ook technische informatie als je Twiglers gebruikt
Als jij een website, mobiele applicatie of andere internetdienst gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie gegenereerd en opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van Twiglers. Hier volgt een opsomming van de verschillende typen informatie die wij verzamelen:

Loggegevens. Als jij Twiglers gebruikt, slaan onze servers informatie op ("loggegevens") waaronder informatie die jouw browser automatisch doorstuurt als jij een website bezoekt, of informatie die jouw mobiele app automatisch stuurt als jij die gebruikt. In deze loggegevens zitten ook jouw ip-adres, het adres van en activiteit op websites die jij bezoekt en die Twiglers-functies gebruiken (zoals de favoriet knop en jouw opgeslagen zoekopdrachten — meer informatie volgt hieronder), zoekopdrachten, browsertype en -instellingen, de datum en tijd van jouw verzoek, hoe jij Twiglers gebruikt hebt, cookiegegevens en apparaatgegevens. Op verzoek kun jj meer informatie krijgen over de types informatie die wij in onze logboeken verzamelen.
Cookiegegevens. Ter uitvoering van onze dienst maakt Twiglers gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Zie onze cookie disclaimer voor meer informatie over hoe wij cookies toepassen.

 

3. Voor welke doeleinden gebruikt Twiglers jouw gegevens?

 

Twiglers zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
 

  • om de Dienst aan jou te verlenen;

  • om jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Twiglers;

  • om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;

  • om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

  • om de Dienst aan te passen en te verbeteren (om analyses te maken gebruiken wij Google Analytics).


Twiglers gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Twiglers jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Twiglers kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Twiglers jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

4. Op welke wijze beschermen wij jouw Persoonsgegevens?

Twiglers zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en eventueel andere toepasselijke wetgeving verwerken.

Twiglers vereist dat jij de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Twiglers zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

5. Hoe lang bewaren wij jouw Persoonsgegevens?

Twiglers zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wij bewaren jouw sollicitatie maximaal een jaar en zullen jou na deze termijn per email om toestemming vragen om deze gegevens nogmaals één jaar te mogen opslaan.

 

6. Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Twiglers, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef jij actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

 

7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Twiglers worden overgedragen aan een derde partij of dat Twiglers fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

 

8. Inzage in en corrigeren van jouw Persoonsgegevens
Jij kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Jij zult daarvoor in moeten loggen op jouw eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd. Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in jouw profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kun jij je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Twiglers wenden met het verzoek jou mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Twiglers deelt jou schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan jij Twiglers verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Twiglers deelt jou binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is te allen tijde met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens. Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Twiglers of van derden wilt  ontvangen, kun je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op jouw profiel en jouw instellingen wijzigen.

 

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Twiglers?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de websites van Twiglers zijn verkregen. Op de websites kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Twiglers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Twiglers?
Twiglers is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien jij jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag jij geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Twiglers er van uit dat jij inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

12. Vragen?
Mocht jij nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun jij een e-mail sturen aan servicedesk@twiglers.com

 

13. Datalek?

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij jou dit direct te melden via onderstaande gegevens:
servicedesk@twiglers.com

085-0449449